Våra placeringar

Jubileumsklinikens Cancerfond är en så kallad avkastningsstiftelse. En stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel.

Vår förmögenhetsförvaltning sker med hjälp av intresserade rådgivare, med erfarenhet av stiftelseförvaltning, på de fem största affärsbankerna. Vi har en aktiv förvaltning med huvusaklig inriktning på aktier och räntebärande papper i Norden. Enligt våra stadgar är vi inte begränsade till att dela ut anslag från nettoavkastningen, utan kan även använda oss av värdetillväxten i våra portföljer.

I de tre största portföljerna har vi så kallad rådgivande förvaltning, där våra förvaltare löpande samråder med oss innan beslut om omplaceringar m.m. fattas. I övriga två portföljer har vi så kallade diskretionär förvaltning.

För att hålla oss orienterade om makroekonomin, konjunkturutvecklingen m.m. deltar vi regelbundet på informationsträffar, t.ex. med de olika bankernas ekonomer. Vi har också regelbundna, ofta kvartalsvisa, avstämningar vid personliga möten med våra förvaltare avseende de tre större depåerna med rådgivande förvaltning.

För att tydliggöra de principer som ska vara vägledande vid fondens kapitalplaceringar har styrelsen antagit en placeringspolicy. Se nedan. Med denna följer även ett etiskt program. Självklart försöker vi undvika att göra placeringar i företag som till huvudsaklig del tillverkar eller säljer vapen och annan krigsmateriel, tobak, alkohol eller som sysslar med mediavåld, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller utvinning av fossila bränslen. Vi har tillsammans med några av våra förvaltare gjort en strukturerad genomgång av regleringen.

En ny placeringspolicy beslutades av styrelsen 30 november 2017. I vårt arbete uppmärksammar vi även frågan om ekologiska fotavtryck, så kallat “carbon footprint”. Vi är övertygade om att företag som på allvar arbetar med hållbar utveckling på sikt också kommer att gynnas ekonomiskt och utvisa en bra värdetillväxt.