Kompetens och engagemang i
Jubileumsklinikens Cancerfonds styrelse

Genom att samla in och förvalta ekonomiska medel från privatpersoner och företag är Jubileumsklinikens Cancerfond idag en viktig källa till att forskare vid och i anslutning till Jubileumskliniken i Göteborg åstadkommer resultat som uppmärksammas internationellt.

Fondens styrelse har det viktiga förtroendeuppdraget att besluta om vilka projekt som ska få växa och fördjupas. Arbetet är långsiktigt och varje person i styrelsen är noga vald för att kunna berika arbetet med sin erfarenhet och specialkompetens.

Fondens stadgar
Styrelsens arbete styrs av fondens stadgar. Styrelsen förnyar sig själv och vid val av ordinarie styrelseledamöter skall, om möjligt, någon av överläkarna vid Jubileumskliniken vara ledamot av styrelsen. I övrigt väljs styrelsen i första hand efter vetenskaplig kompetens och erfarenhet. På den akademiska sidan finns Avdelningarna för Onkologi respektive Radiofysik knutna till kliniken. Våra ledamöter och suppleanter representerar därför olika inriktningar inom onkologin och radiofysiken. Flertalet är, eller har varit, verksamma vid kliniken som läkare eller sjukhusfysiker. När det gäller administrativa och juridiska frågor, förvaltning av våra tillgångar med mera har vi alltid haft en jurist knuten till styrelsen.

Styrelsens arbete  
Vi har minst fyra styrelsemöten varje år. Projektansökningarna kommer som regel in i december och beslut fattas i styrelsen på ett heldagsmöte som äger rum i slutet av januari eller februari. Ett omfattande förberedelsearbete görs av ordinarie ledamöter och suppleanter inför fördelningsmötet. Ansökningarna delas upp på olika föredragande, som också lämnar förslag till beslut. Senare under våren. i april eller maj, har vi ett strategimöte bland annat för överläggningar om hur vi bäst främjar ändamålet och optimerar forskningsstödet i enlighet med våra stadgar. Under hösten har vi regelmässigt ett styrelsemöte i augusti eller september och ett i november eller december. Vid varje styrelsemöte har vi dessutom en genomgång av ekonomin samt pågående marknadsföringsaktiviteter. Ordförande och verksamhetschef möts regelbundet mellan styrelsemötena för att hantera diverse praktiska frågor samt förbereda styrelsemöten med mera.

Vid behov tillsätter styrelsen arbetsgrupper, som utreder och hanterar viktigare frågor. Våra styrelseledamöter Bo Nordenskjöld och Bo Baldetorp haft i uppdrag att utreda hur vi optimerar vårt forskningsstöd på bästa möjliga sätt. Utredningsrapporten har legat till grund för styrelsens fortsatta arbete med att utvärdera pågående projekt och resursanslag. Frågan om hur vi bäst optimerar våra forskningsanslag är ständigt aktuell och diskussioner förs fortlöpande på styrelsemötena. Vi har också ett pågående projekt där vi utvärderar styrelsens sammansättning och hur den successivt skall förnyas.

Beslut om anslag till forskningsresor 
Ansökningar om bidrag till kongressresor och liknande, med ett maxbelopp om 50.000 kr, beslutas löpande under året av en ledningsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och verksamhetschef. 

Revision
För revision av vår verksamhet och våra räkenskaper utser Göteborgs Läkaresällskap två revisorer, varav en auktoriserad yrkesrevisor och en ”lekmannarevisor” som ofta är en forskningserfaren läkare. Vår årsredovisning lämnas tillsammans med revisionsberättelsen till Göteborgs Läkaresällskap, som beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Från vänster: Per Karlsson, Annette Lövefors Daun, Bo Stefan Arleij, Roumiana Chakarova, Andreas Hallqvist, Bo Baldetorp, Eva Forssell-Aronsson. Ej med på bild: Per Albertsson.
Foto: Elin Tornblad

Ordinarie ledamöter

Bo Baldetorp

Bo Baldetorp

Ordförande     0706 88 30 02

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, avdelningen Onkologi, Lunds universitet.

Verksamhetsområde: experimentell onkologi.

Forskningsinriktning: identifiering av nya behandlingstargets, optimering av målinriktad behandling, tumörcell- och tumörväxtkinetik.

Bo Stefan Arleij

Bo Stefan Arleij

Advokat, verksamhetschef     020-90 09 79, 0708-92 24 50

Verksamhetsområde: Tidigare delägare i Wistrand Advokatbyrå med inriktning på affärsrätt, bl.a. obeståndsfrågor, bolags- och stiftelserätt samt kommersiella avtal.

Numera egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.

Eva Forssell-Aronsson

Eva Forssell-Aronsson

Vice ordförande     0703722626

Professor/ämnesföreträdare och avdelningschef vid Avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt Universitetsöverförstesjukhusfysiker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Verksamhetsområde: Medicinsk strålningsvetenskap

Forskningsinriktning: optimering av strålbehandling, bla med målsökande radioaktiva läkemedel, nuklearmedicin, magnetisk resonansavbildning för tumörkarakteris...

Per Karlsson

Per Karlsson

     

professor i Onkologi och kombinationsanställd som professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Verksamhetsområde: onkologi

Forskningsinriktning: bröstcancer, radioterapi, cancergenetik och endokrin behandling

Suppleanter

Andreas Hallqvist

Andreas Hallqvist

      031-3427954

Överläkare, docent i onkologi/verksamhetschef vid VO onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsområde: Onkologi.

Forskningsinriktning: Lungcancer, strålterapi inklusive integrering med farmaka, biomarkörer.
Radiofarmaka vid neuroendokrina tumörer.

 ...

Annette Lövefors Daun

Annette Lövefors Daun

      0761178748

(För närvarande Tillförordnad verksamhetschef för Klinisk Patologi fram till 15/7-24.)

Annars Verksamhetschef Medicinsk fysik och teknik (MFT), Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Legitimerad sjukhusfysiker.

Per Albertsson

Per Albertsson

     

Docent i onkologi Göteborgs universitet. Klinisk utredare, Effekt och Säkerhet, vid Läkemedelsverket.

Specialområde: strålbehandling

Forskningserfarenhet: strålbehandling/internradioterapi/radionuklidterapi med alfastrålande läkemedel.

Roumiana Chakarova

Roumiana Chakarova

     

Docent och översjukhusfysiker

Verksamhetsområde: strålterapi, medicinsk fysik och teknik

Forskningsinriktning: implementering av Monte Carlo metoden i extern strålterapi

Kontaktpersoner

Bo Stefan Arleij

Bo Stefan Arleij

Advokat, verksamhetschef     020-90 09 79, 0708-92 24 50

Verksamhetsområde: Egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.

Elin Tornblad

Elin Tornblad

Kommunikatör     020-90 09 79, 0709-40 01 81

Verksamhetsområde: Kommunikation, marknadsföring, administration och gåvohantering.

Revisorer

Utsedda av Göteborgs Läkarsällskap
Bo Wängberg

Bo Wängberg

Ordinarie 031-342 1000

Verksamhetsområde: professor i kirurgi

Gunilla Lönnbratt

Gunilla Lönnbratt

Ordinarie 010-213 10 00

Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor.
PwC, 405 32 Göteborg
Besöksadress: Skånegatan 1

Hans Herlitz

Hans Herlitz

Suppleant 0733-244594

Verksamhetsområde: Professor, Adjungerad

Inger Kollberg

Inger Kollberg

Suppleant 010-213 10 00

Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor.
PwC, 405 32 Göteborg
Besöksadress: Skånegatan 1