Vart går pengarna?

 Jubileumsklinikens Cancerfond har en bred inriktning:

  • Vi stöder såväl högkvalitativ, klinisk forskning som grundforskning. Vi knyter kvalificerade forskare liksom forskarstuderande och forskningslaboranter till långsiktiga projekt.
  • Vi frigör tid för läkare att koncentrerat kunna ägna sig åt forskning.
  • Vi finansierar dyrbar apparatur.
  • Vi stödjer kunskapsutbyte mellan våra medarbetare och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga möten världen över.
  • Vi stödjer den lindrande vården, vilket betyder att vi söker metoder och lösningar som ökar livskvaliteten och minskar lidandet för patienter med obotlig cancerdiagnos. Målet är att minska bieffekter av behandlingen och att ge bästa tänkbara omvårdnad.

De senaste tre åren, 2020 – 2022, har vi i snitt delat ut cirka 14,8 miljoner kr per år.

Fördelning av forskningsanslag
Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond har vid sitt möte den 14 februari 2023 beslutat dela ut mer än 16,1 miljoner kronor till cancerforskning vid och i anslutning till Jubileumskliniken.*

Av det angivna beloppet avser nästan 1,2 miljoner kronor finansiering av ”forskarmånader för kliniker”. Forskarmånaderna syftar till att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att komma igång med sin forskning. Det är numera även möjligt för forskare anställda på andra onkologiska verksamheter i Västra Götalandsregionen och Norra Halland att söka sådant anslag, förutsatt att det finns en koppling till den akademiska forskningen vid Jubileumskliniken. 

Bedömning
Bedömning och förslag till fördelning avseende projekt och forskarmånader görs av en helt extern bedömningsgrupp bestående av sex mycket välrenommerade cancerforskare, utan koppling till forskning eller verksamhet vid JK. Gruppen består för närvarande av professorerna Bo Nordenskjöld, Linköpings universitet, Bo Baldetorp, Lunds universitet, Gunilla Enblad Uppsala universitet, Crister Ceberg, Lunds universitet, Anders Ekbom, Karolinska Institutet, och Sören Matsson, Lunds universitet.
Bedömning och beslut avseende mindre projekt och resor (maximalt 50.000 kronor) samt doktorandstipendier görs av en kommitté bestående av tre personer från styrelsen.

Konkurrensen om medel är stor. Det läggs ner ett stort arbete på att utvärdera och poängsätta alla ansökningar. Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier med en skala 1 – 7:

a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband,
b) forskarens kompetens
och, för fortsättningsansökan, eller om medel tidigare beviljats av fonden för annat projekt,
c) vetenskaplig rapportering.

Publiceringar och citeringar i erkända och välrenommerade vetenskapliga tidskrifter utgör en viktig del i bedömningen av den vetenskapliga kvalitén. Vi utvärderar på detta sätt för att säkerställa att de medel vi delar ut kommer till så stor nytta som möjligt. Eftersom vi är en forskningsstiftelse sker utvärderingen av vår verksamhet löpande i form av de ansökningar om medel och de vetenskapliga rapporter som vi får in.

Fördelning
Fördelningen av beslutade anslag vid styrelsemötet den 14 februari 2023 framgår av den bifogade listan längre ner på sidan. Prioriteringarna är gjorda av vår externa bedömningsgrupp (se under ”Bedömning” ovan). Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ett stort antal ytterligare kompetenta och hängivna forskare.

Utdelade anslag för åren 2017 – 2021 framgår i huvuddrag av flerårsöversikten nedan. Under 2022 har vi enligt preliminära uppgifter delat ut sammanlagt cirka 15,9 miljoner kronor. 

Resultatet för räkenskapsåret 2021 hittar du i årsredovisningen längre ner på sidan. Där finns också revisionsberättelsen. Dokumenten är signerade digitalt.

Årsredovisningen för 2022 är under produktion och publiceras här så snart den är reviderad och klar. Rapporten till Svensk Insamlingskontroll för 2022 kommer samtidigt att publiceras på sidan ”Våra kostnader”. 

* enligt de kriterier som följer av ändamålsparagrafen i våra stadgar, se mer under ”Stadgar, ÅR m.m”

Forskare på Jubileumskliniken