Vart går pengarna?

Jubileumsklinikens Cancerfond har en bred inriktning:

  • Vi stöder såväl högkvalitativ, klinisk forskning som grundforskning.Vi knyter kvalificerade forskare liksom forskarstuderande och forskningslaboranter till långsiktiga projekt.
  • Vi frigör tid för läkare att koncentrerat kunna ägna sig åt forskning.
  • Vi finansierar dyrbar apparatur.
  • Vi stödjer kunskapsutbyte mellan våra medarbetare och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga möten världen över.
  • Vi stödjer den lindrande vården, vilket betyder att vi söker metoder och lösningar som ökar livskvaliteten och minskar lidandet för patienter med obotlig cancerdiagnos. Målet är att minska bieffekter av behandlingen och att ge bästa tänkbara omvårdnad.

De senaste fem åren, 2015 – 2019, har vi i snitt delat ut cirka 10,7 miljoner kr per år.

Fördelning av forskningsanslag
Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond har vid sitt möte den 13 februari 2020 beslutat dela ut mer än 13,8 miljoner kronor till cancerforskning vid och i anslutning till Jubileumskliniken.*

Av det angivna beloppet avser 1,2 miljoner kronor finansiering av ”forskarmånader för kliniker”. En nyhet för att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att komma igång med sin forskning.

Ansökningar om finansiering av forskningsprojekt inlämnade till och med 15 december 2019 uppgick totalt i drygt 47 miljoner kronor. Nästa ansökningsomgång avslutas den 15 december 2020 och beslut om fördelning av anslag tas på styrelsemöte i januari eller februari 2021.

Bedömning
Konkurrensen om medel är stor. Styrelsen, som består av åtta personer inklusive suppleanter, lägger ner ett stort arbete på att utvärdera alla ansökningar. Vid årets granskning har den dessutom haft hjälp av ytterligare två mycket välmeriterade externa bedömare professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, och professor Crister Ceberg, Lunds Universitet. Styrelsen har utarbetat strikta jävsregler och den som omfattas av jäv deltar naturligtvis inte i beslutet om utdelning i det fallet.

Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier:
a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband
b) forskarens kompetens och – för fortsättningsansökan, eller om medel tidigare beviljats av fonden för annat projekt 
c) vetenskaplig rapportering.

Publiceringar och citeringar i erkända och välrenommerade vetenskapliga tidskrifter utgör en viktig del i bedömningen av den vetenskapliga kvalitén. Vi utvärderar på detta sätt för att säkerställa att de medel vi delar ut kommer till så stor nytta som möjligt. Eftersom vi är en forskningsstiftelse sker utvärderingen av vår verksamhet löpande i form utav de ansökningar om medel och de vetenskapliga rapporter som vi får in.

Fördelning
Fördelningen av beslutade anslag framgår av den bifogade listan längre ner på sidan. Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ett stort antal ytterligare kompetenta och hängivna forskare.

Utdelade anslag för åren 2015 – 2019 framgår i huvuddrag av flerårsöversikten nedan. Resultatet för räkenskapsåret 2019 finns att se i årsredovisningen längre ner på sidan. Årsredovisningen är i år signerad digitalt.  

* enligt de kriterier som följer av ändamålsparagrafen i våra stadgar, se mer under “Styrelsen”

Forskare på Jubileumskliniken