Vart går pengarna?


Varje år får omkring femtiotusen människor i Sverige diagnosen cancer, en siffra som ökat år från år. Ambitionerna kan därför aldrig bli för höga när det handlar om att hitta nya metoder att bekämpa cancer.


Jubileumsklinikens Cancerfond har en bred inriktning:

Vi stöder såväl högkvalitativ, klinisk forskning som grundforskning.
Vi knyter kvalificerade forskare liksom forskarstuderande och forskningslaboranter till långsiktiga projekt.
Vi frigör tid för läkare att koncentrerat kunna ägna sig åt forskning.
Vi finansierar dyrbar apparatur.

Vi stödjer kunskapsutbyte mellan våra medarbetare och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga möten världen över.

Vi stödjer den lindrande vården, vilket betyder att vi söker metoder och lösningar som ökar livskvaliteten och minskar lidandet för patienter med obotlig cancerdiagnos. Målet är att minska bieffekter av behandlingen och att ge bästa tänkbara omvårdnad.

De senaste fem åren (2012-2016) har vi i snitt delat ut nästan 10 miljoner kr per år. För perioden 2011-2015 är motsvarande siffra cirka 12 miljoner kr per år. Anledningen till att medeltalet minskat är att vi ändrat redovisningsprincip för årsredovisningen 2016, se under fliken "Årsredovisning" här till vänster.

Ansökningar inkomna i december 2016 har behandlats på styrelsemöte 2 februari 2017, se fliken "Fördelning av forskningsanslag" här till vänster.

Fördelningen för åren 2012 - 2016 i huvuddrag framgår nedan.

Beviljade bidrag år 2012
Beviljade bidrag år 2013
Beviljade bidrag år 2014
Beviljade bidrag år 2015
Beviljade bidrag år 2016


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244