Vart går pengarna?


Varje år får omkring femtiotusen människor i Sverige diagnosen cancer, en siffra som ökat år från år. Ambitionerna kan därför aldrig bli för höga när det handlar om att hitta nya metoder att bekämpa cancer.


Jubileumsklinikens Cancerfond har en bred inriktning:

Vi stöder såväl högkvalitativ, klinisk forskning som grundforskning.
Vi knyter kvalificerade forskare liksom forskarstuderande och forskningslaboranter till långsiktiga projekt.
Vi frigör tid för läkare att koncentrerat kunna ägna sig åt forskning.
Vi finansierar dyrbar apparatur.

Vi stödjer kunskapsutbyte mellan våra medarbetare och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga möten världen över.

Vi stödjer den lindrande vården, vilket betyder att vi söker metoder och lösningar som ökar livskvaliteten och minskar lidandet för patienter med obotlig cancerdiagnos. Målet är att minska bieffekter av behandlingen och att ge bästa tänkbara omvårdnad.

De senaste fem åren (2011–2015) har vi i snitt delat ut ca. 12 miljoner kr per år.
Fördelningen för 2011 - 2015 i huvuddrag framgår nedan.

Beviljade bidrag år 2011
Beviljade bidrag år 2012
Beviljade bidrag år 2013
Beviljade bidrag år 2014
Beviljade bidrag år 2015


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244