Utveckling och optimering av radionuklidterapi för patienter med neuroendokrina tumörer

Populärvetenskaplig sammanfattning
Med radionuklidterapi finns möjlighet att behandla och bota patienter med spridd tumörsjukdom, som annars är svår att bota med konventionella metoder.

Syfte: 1) Att studera möjligheterna för bättre terapi med radionuklidmärkta hormon-analoger för neuroendokrina tumörer, och 2) att bestämma radiobiologiska effekter och toleransdoser för normalvävnad, med syfte att optimera och individualisera radionuklidterapi.

Betydelse: 1) De flesta neuroendokrina (NE) tumörer är maligna och har oftast metastaserat vid tiden för diagnos och har dyster prognos. Många NE-tumörer överuttrycker somatostatin-receptorer. Terapi med radionuklidmärkta somatostatinanaloger kan reducera kvarvarande tumör efter konventionell terapi. De kliniska resultaten hittills är lovande för flera tumörtyper, men få botas. Med hjälp av våra nya metoder ökar chansen för bot.
2) Genom kunskap om toleransdoser för normala vävnader vid radionuklidterapi, samt framtagning av toxicitetsmarkörer kan fraktionerad radionuklidterapi optimeras och individualiseras för bästa möjliga behandlingseffekt.

Metod:
Prekliniskt: Val av lämpliga radionuklider samt märkning av somatostatin-analoger. Studier av biokinetik, terapieffekt och toxicitet på tumörbärande djur. Utveckling av nya djurmodeller med neuroblastom, endokrin pancreascancer och gastrointestinal stromatumör. Studier av metoder för att öka upptag eller effekt för tumörvävnad och reducera upptag eller effekt för normalvävnad. Dosimetriska beräkningar och modeller för radionuklider. Utveckling av kombinationsbehandling mellan Lu-oktreotat och olika droger/läkemedel.

Kliniskt: Studier av biokinetik, dosimetri, samt terapieffekter och biverkningar för patienter som behandlas med Lu-177-oktreotat. Test av kombinationsbehandling mellan Lu-oktreotat och lämplig drog. Test av ny metod för lokal behandling av patienter med enbart levermetastaser med Lu-177-oktreotat genom isolerad leverperfusion. Studier av effekt av strålning på normala vävnader som är kritiska organ vid radionuklidterapi, bl a med hjälp av molekylärbiologiska metoder såsom genexpressionsarray och RNA-sekvensering. Utvärdering av markörer för strålningsinducerad toxicitet.

Eva Forssell-Aronsson, projektansökan 2016:85