A new concept for an increased cancer cure

Populärvetenskaplig sammanfattning
Syfte: Att utveckla intern strålbehandling med alfa-radionuklider för olika cancerformer.

Metod: A) Patientstudier: Vi har gått från bench-to-bedside i fallet ovariell cancer och planerar nu:

i) Med en ny vektor, anti-folat receptor alfa (MorAb003/farletuzumab), från Morphotek, att fortsätta det kliniska ovariellaspåret med fas-I biodistribution och toxicitets studie som skall efterföljas av

ii) en fas II/III effekt studie, tänkt som en parallell randomiserad open label studie.

iii) Mindre explorativa kliniskastudier med translationella endpoints, i förstahand dosimetri, genomförs i samarbete med kliniker (startat har ex prostat biopsistudien)

iv) För genomlysning av fler aspekter av en ny terapi ingår QoL och hälsoekonomi frågeställningar till i förstahand det ovariella spåret.
B) Experimentella studier: specifik målsättningen med de djurexperimentella studierna är att utröna effekt/bieffekt av targeterad alfaterapi som adjuvant behandling (systemisk administration) i tre olika men vanliga cancer former. Dels i rått-modell med dormant bröstcancer och levermetastaserad colorectalcancer, och dels i mus-modell med lungmetastaserad malignt melanom samt i dessa modeller långtidsstudier med riktade analyser mot organ/områden med högt upptag funna vid helkroppsnittning / bio- distributionsstudier efter tillförsel av radionuklidkonjugat.

Nytillfört till programmet är: Ex vivo försök på patient mtrl (ascites) för dosimetri, antigenicitet, immunrespons påverkan.

Betydelse: Att öka andelen botade patienter som drabbas av cancer via tillförsel av radioimmunoterapi som adjuvant behandling innebär definitionsmässigt att denna terapi är kurerande. Att finna situationer där radioimmunoterapi kan användas för symptom kontroll i palliativ fas är likaledes av stor potentiell.

Per Albertsson, projektansökan 2016:97