Styrelsens arbete, stadgar m.m.


Styrelsens arbete styrs av fondens stadgar. Se nedan. Styrelsen förnyar sig själv och vid val av ordinarie styrelseledamöter skall, om möjligt, någon av överläkarna vid Jubileumskliniken vara ledamot av styrelsen. I övrigt väljs styrelsen i första hand efter vetenskaplig kompetens och erfarenhet. På den akademiska sidan finns Avdelningarna för Onkologi respektive Radiofysik knutna till kliniken (se länkar under flikarna ”Om cancer”, ”Mer information”). Våra ledamöter och suppleanter representerar därför olika inriktningar inom onkologin (cancerforskningen) och radiofysiken. Flertalet är (eller har varit) verksamma vid kliniken som läkare eller sjukhusfysiker. När det gäller administrativa och juridiska frågor, förvaltning av våra tillgångar m.m. har vi alltid haft en jurist knuten till styrelsen.
Vi har minst fyra styrelsemöten varje år. Projektansökningarna kommer som regel in i december och beslut fattas i styrelsen på ett heldagsmöte som äger rum i slutet av januari/februari. Ett omfattande förberedelsearbete görs av ordinarie ledamöter och suppleanter inför fördelningsmötet. Ansökningarna delas upp på olika föredragande, som också lämnar förslag till beslut. Senare under våren (i april/maj) har vi ett strategimöte bl a för överläggningar om hur vi bäst främjar ändamålet och optimerar forskningsstödet (se i stadgarna nedan). Under hösten har vi regelmässigt ett styrelsemöte i augusti/september och ett i november/december. Vid varje styrelsemöte har vi dessutom en genomgång av ekonomin samt pågående marknadsföringsaktiviteter.
Vid behov tillsätter styrelsen arbetsgrupper, som utreder och hanterar viktigare frågor. T ex har våra styrelseledamöter Bo Nordenskjöld och Bo Baldetorp haft i uppdrag att utreda hur vi optimerar vårt forskningsstöd på bästa möjliga sätt. Utredningsrapporten har legat till grund för styrelsens fortsatta arbete med att utvärdera pågående projekt och resursanslag.
Ansökningar om bidrag till kongressresor och liknande (med ett maxbelopp om 50.000 kr) beslutas löpande under året av en ledningsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och verkställande ledamot. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet mellan styrelsemötena för att hantera diverse praktiska frågor, förbereda styrelsemötena m.m.
För revision av vår verksamhet och våra räkenskaper utser Göteborgs Läkaresällskap två revisorer, varav en auktoriserad yrkesrevisor och en ”lekmannarevisor” som ofta är en forskningserfaren läkare. Vår årsredovisning lämnas tillsammans med revisionsberättelsen till Göteborgs Läkaresällskap, som beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Fondens stadgar (senaste ändringen beslutad den 24 augusti 2016)


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244