Fördelning av forskningsanslag


Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond har vid sitt möte den 8 februari 2018 beslutat dela ut över 13,5 miljoner kronor till cancerforskning vid och i anslutning till Jubileumskliniken (enligt de kriterier som följer av ändamålsparagrafen i våra stadgar, se "Styrelsens arbete, stadgar m.m." här till vänster")
 
Av det angivna beloppet avser cirka 1,8 miljoner kronor ”forskarmånader för kliniker”. En nyhet för att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att komma igång med sin forskning.
 
Totalt söktes (ansökningar inlämnade till och med 15 december 2017) drygt 48 miljoner kronor för olika forskningsprojekt (forskarmånader för kliniker undantagna). 
 
Konkurrensen om medel är stor. Styrelsen, som består av åtta personer inklusive suppleanter, lägger ner ett stort arbete på att utvärdera alla ansökningar. Även i år har den haft hjälp av ytterligare två mycket välmeriterade externa bedö­mare professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, och docent Per Nilsson, Lunds Universitet. Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier: a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband b) forskarens kompetens och (för fortsättningsansökan) c) vetenskaplig rapportering. Styrelsen har utarbetat strikta jävsregler och den som omfattas av jäv deltar naturligtvis inte i beslutet.
 
Fördelningen av beslutade anslag framgår av den bifogade listan (pdf-fil, se länk nedan). Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ett stort antal ytterligare kompetenta och hängivna forskare. Vi är mitt inne i ett arbete som syftar till att under året publicera mer lättillgänglig information om de större forskningsprojekten, bland annat på hemsidan.
 
För eventuella frågor går det bra att i första hand kontakta vår styrelseordförande professor Bo Nordenskjöld eller advokat Bo Stefan Arleij, för kontaktuppgifter se ”Styrelsen” här till vänster.
 
Beviljade medel 2017 års ansökningar


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy