Fördelning av forskningsanslag


Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond har vid sitt möte den 2 februari 2017 beslutat dela ut drygt 13 miljoner kronor till cancerforskning vid och i anslutning till Jubileumskliniken (enligt de kriterier som följer av ändamålsparagrafen i våra stadgar, se "Styrelsens arbete, stadgar m.m." här till vänster")
 
Av det angivna beloppet avser drygt 1,1 miljoner kronor ”forskarmånader för kliniker”. En nyhet för i år för att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att komma igång med sin forskning.
 
Totalt söktes (ansökningar inlämnade till och med 18 december 2016) cirka 46 miljoner kronor för olika forskningsprojekt (forskarmånader för kliniker undantagna). Nästa ansökningsomgång avslutas den 15 december 2017 och beslut tas (preliminärt) på styrelsemöte den 8 februari 2018.
 
Konkurrensen om medel är stor. Styrelsen, som består av åtta personer inklusive suppleanter, lägger ner ett stort arbete på att utvärdera alla ansökningar. I år har den dessutom haft hjälp av ytterligare två mycket välmeriterade externa bedö­mare professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, och docent Per Nilsson, Lunds Universitet. Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier: a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband b) forskarens kompetens och (för fortsättningsansökan) c) vetenskaplig rapportering. Styrelsen har utarbetat strikta jävsregler och den som omfattas av jäv deltar naturligtvis inte i beslutet.
 
Fördelningen av beslutade anslag framgår av den bifogade listan (pdf-fil, se länk nedan). Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ett stort antal ytterligare kompetenta och hängivna forskare. Vi är mitt inne i ett arbete som syftar till att under året publicera mer lättillgänglig information om de större forskningsprojekten, bland annat på hemsidan.
 
För eventuella frågor går det bra att i första hand kontakta vår styrelseordförande professor Bo Nordenskjöld eller vår verkställande ledamot advokat Bo Stefan Arleij, för kontaktuppgifter se ”Styrelsen” här till vänster.
 
Beviljade medel 2016 års ansökningar


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244