Kompetens och engagemang i Jubileumsklinikens Cancerfonds styrelse.


Genom att samla in och förvalta ekonomiska medel från privatpersoner och företag är Jubileumsklinikens Cancerfond idag den viktigaste källan till att forskare vid och i anslutning till Jubileumskliniken i Göteborg åstadkommer resultat som uppmärksammas internationellt.

Fondens styrelse har det viktiga förtroendeuppdraget, att ta beslut om vilka projekt som ska få växa och fördjupas. Arbetet är långsiktigt och varje person i styrelsen är noga vald för att kunna berika arbetet med sin erfarenhet och specialkompetens.


Bo Nordenskjöld, ordförande. Åse Blennius (slutat). Gunnar Steineck. Bo Stefan Arleij. Gun Ternulf. Eva Forssell-Aronsson, vice ordförande. Per Albertsson. Roumiana Chakarova. Bo Baldetorp.
Ej på bild: Per Karlsson.


 Ordinarie ledamöter

Bo Nordenskjöld, ordförande, professor vid Linköpings universitet/ f.d. överläkare vid onkologiska kliniken i Borås.
Verksamhetsområde: allmän onkologi.
Forskningsinriktning: medikamentell behandling av främst bröstcancer, men även av colorektal cancer.
Mobil: 0734-61 89 01
E-post: bo.nordenskjold@liu.se
Ladda hem CV
Eva Forssell-Aronsson, vice ordförande, professor och avdelningschef vid Avdelningen för radiofysik inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Verksamhetsområde: radiofysik.
Forskningsinriktning: tumörbehandling med radioaktiva läkemedel, nuklearmedicin, magnetisk resonansteknik (magnetkamera).
Tel: 031-342 23 49
E-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se
Ladda hem CV
Bo Baldetorp, professor/prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen Onkologi, Lunds universitet.
Verksamhetsområde: experimentell onkologi.
Forskningsinriktning: experimentell onkologi: identifiering av nya behandlingstargets, optimering av målriktad behandling, tumörcell- och tumörväxtkinetik.
Tel: 046-17 75 70
E-post: bo.baldetorp@med.lu.se
Ladda hem CV
Per Karlsson, professor och överläkare vid Jubileumskliniken. Chef vid avdelningen för Onkologi, Sahlgrenska Akademin och överläkare vid verksamhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamhetsområde: allmän onkologi
Forskningsinriktning: bröstcancer, radioterapi, cancergenetik och endokrin behandling
E-post: per.karlsson@oncology.gu.se
Ladda hem CV
Bo Stefan Arleij, verkställande ledamot, advokat
Verksamhetsområde: Tidigare delägare i Wistrand Advokatbyrå med inriktning på affärsrätt, bl.a. obeståndsfrågor, bolags- och stiftelserätt samt kommersiella avtal. Numera egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.
Besöks- och postadress: Jubileumsklinikens Cancerfond, Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg
Tel: 0708-92 24 50. Fax: 031-778 45 19.
E-post: bsa@jubileumsklinikenscancerfond.se
Ladda hem CV

 Suppleanter

Per Albertsson, docent och överläkare vid Jubileumskliniken (SU Verksamhet Onkologi)
Verksamhetsområde: strålbehandling/allmän onkologi
Forskningsinriktning: strålbehandling/internradioterapi/nuklidterapi, antiangiogenes, gastrointestinal cancerbehandling
E-post: per.albertsson@oncology.gu.se
Ladda hem CV
Roumiana Chakarova, docent och sjukhusfysiker med specialistkompetens inom sjukhusfysik (SU)
Verksamhetsområde: strålterapi, medicinsk fysik och teknik
Forskningsinriktning: implementering av Monte Carlo metoden i extern strålterapi
E-post: roumiana.chakarova@vgregion.se
Ladda hem CV
Gunnar Steineck, professor vid Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet
Forskningsinriktning: Att förebygga, lindra eller bota följdsjukdomar av cancerbehandling - bota med återställd livskvalitet
E-post: gunnar.steineck@oncology.gu.se
Ladda hem CV

 Kontaktpersoner

Bo Stefan Arleij, verkställande ledamot, advokat.
Verksamhetsområde: Delägare i Wistrand Advokatbyrå med inriktning på affärsrätt, bl.a. obeståndsfrågor, bolags- och stiftelserätt samt kommersiella avtal. Hanterar bl.a. JK-fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.
Besöks- och postadress: Jubileumsklinikens Cancerfond, Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg
Tel: 031-771 21 14.
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bo.stefan.arleij@wistrand.se
Gun Ternulf, assistent åt Bo Stefan Arleij.
Verksamhetsområde: arbetar främst med juridiska frågor, kontakt med givare och donatorer samt ansökningar om forskningsanslag.
Wistrand Advokatbyrå, Box 11920, 404 39 Göteborg. Besöksadress: Lilla Bommen 1.
Tel: 031-771 21 29. Fax 031- 771 21 50
E-post: gun.ternulf@wistrand.se

 Revisorer

Utsedda av Göteborgs Läkarsällskap

Gunilla Lönnbratt, ordinarie
Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor.
PwC, Lilla Bommen 2, 405 32 Göteborg
Tel 031-793 10 00
Fax 031-793 10 01
Gunnar Källhed, suppleant
Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor.
PwC
Vakant, Ytterligare en ordinarie revisor utses av Göteborgs Läkaresällskap på möte i september 2017.
Jan Olof Karlsson, suppleant
Verksamhetsområde: professor i medicinsk kemi och cellbiologi

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244