De bekämpar cancer genom forskning


Vid Jubileumskliniken i Göteborg bedrivs dagligen forskning med
målet att bemästra cancer. Tack vare värdefullt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond har kliniken åstadkommit betydande resultat genom pågående projekt som bland annat syftar till att förbättra
situationen för dem som överlevt cancer.

– Det är stort att överleva cancer, att bli botad. Stora framsteg har medfört att en majoritet
idag blir av med sin cancersjukdom. Men tyvärr får inte alla återställd hälsa, förklarar Gunnar Steineck, professor vid Avdelningen för onkologi, Jubileumsklinikens akademiska enhet.
– Strålbehandling, kirurgi och cellgifter ger sena biverkningar som kan medföra ett allvarligt hot mot vardagen. För att möta detta hot har min grupp sedan 1992 tagit fram kunskap för att förebygga och lindra sena biverkningar, fortsätter han.

Betydelsen av forskningen är stor. Biverkningar som smärtor i skelettet och oförmågan
att kontrollera sin kropp kan hindra många från att leva ett socialt liv, men tack vare forskningsresultatet – som också ligger till grund för prioriteringar inom sjukvården
– har man nu lärt sig att minska skador på de organ som omringar tumören.
– Vi har bland annat tagit fram en metodik som ger en detaljrikedom som tidigare saknats.
Resultatet används sedan vid planeringen av strålbehandlingen för dagens patienter så att de sena biverkningarna undviks i framtiden. Vi arbetar också med att kartlägga specifika steg under kirurgiska ingrepp, och relatera dessa till sena biverkningar. I samarbete med många andra har vi lärt oss hur det kirurgiska ingreppet vid prostatacancer till exempel kan ändras så att männen återfår sin sexuella hälsa och förmåga att hålla tätt för urinen, förklarar Gunnar, som också förtydligar cancerfondens betydelse.
– Det är helt centralt. Utan bidrag från Jubileumsklinikens Cancerfond och andra blir det ingen forskning.

Berättat för Elisabeth Cras för artikel i ”Fight cancer and run-tidningen”, nr 1, 2014-09-09 (se http://fcancerandrun.com/)


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244