2017-03-06

Utdelning av forskningsanslag – 2016 års ansökningar

Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond kan med stor glädje meddela att den vid sitt möte den 2 februari beslutat dela ut drygt 13 miljoner kronor till cancerforskning vid och i anslutning till Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (enligt de kriterier som följer av ändamålsparagrafen i våra stadgar).

Av det angivna beloppet avser drygt 1,1 miljoner kronor ”forskarmånader för kliniker”. En nyhet för i år för att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att komma igång med sin forskning.

Totalt söktes cirka 46 miljoner kronor för olika forskningsprojekt (forskarmånader för kliniker undantagna).

Konkurrensen om medel är stor. Styrelsen, som består av åtta personer inklusive suppleanter, lägger ner ett stort arbete på att utvärdera alla ansökningar. I år har den dessutom haft hjälp av ytterligare två mycket välmeriterade externa bedö­mare professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, och docent Per Nilsson, Lunds Universitet. Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier: a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband b) forskarens kompetens och (för fortsättningsansökan) c) vetenskaplig rapportering. Styrelsen har utarbetat strikta jävsregler och den som omfattas av jäv deltar naturligtvis inte i beslutet.

Fördelningen av beslutade anslag framgår av den bifogade listan (pdf-fil, se länk nedan). Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ett stort antal ytterligare kompetenta och hängivna forskare. Vi arbetar på att under året publicera mer lättillgänglig information om de större forskningsprojekten på hemsidan. För eventuella frågor går det bra att i första hand kontakta vår styrelseordförande professor Bo Nordenskjöld eller vår verkställande ledamot advokat Bo Stefan Arleij, kontaktuppgifter finns på hemsidan (se fliken ”Om fonden”, underfliken ”Styrelsen”).JKCF - beviljade ansökningar 2 februari 2017 »

Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy